Euskal Herriko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Kontseilaritzaren 2005eko Apirilak 7 ko aginduz
homologatutako Musika Eskola. E.H.A.A 94.zkia.  1995/05/20. Kode zkia.:  20013412
Escuela de Música homologada con orden de 7 de abril de 2005 de la Consejería de Educación, Universidades e 
Investigación del País Vasco. B.O.P.V. Nº 94. 20/05/1995. Nº. de Código: 20013412

Egutegia / Calendario

Kontaktua / Contacto